— VOP —

Všeobecné obchodní podmínky
společnosti POGRA s.r.o.,
IČ:62959867
, se sídlem Praha 5,
Hlubočepy, Filmařská 384/10

1. Preambule
Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále též VOP) platí pro nákup v internetovém obchodě
www.eggshop.cz, který je provozován POGRA s.r.o., IČ:62959867, se sídlem Praha
5, Hlubočepy, Filmařská 384/10, zaps. v OR u Městského soudu v Praze,oddíl C, vložka č. 43292, datum zápisu 22.02.1996. Tyto VOP upravují vztahy mezi Kupujícím a Prodávajícím v oblasti prodeje zboží
mezi POGRA s.r.o., IČ:62959867, se sídlem Praha
5, Hlubočepy, Filmařská 384/10, zaps. v OR u Městského soudu v Praze,oddíl C, vložka č. 43292, datum zápisu 22.02.1996 (dále jen "Prodávající") a jejími obchodními partnery (dále jen "Kupující").


Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Kupující
podáním objednávky potvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami, jejichž
nedílnou součást tvoří reklamační řád, a že s nimi souhlasí. Na tyto obchodní podmínky
je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn
a má možnost se s nimi seznámit.

2. Definice
1. Prodávající
Prodávajícím je (společnost) POGRA s.r.o., IČ:62959867, se sídlem Praha
5, Hlubočepy, Filmařská 384/10, zaps. v OR u Městského soudu v Praze,oddíl C, vložka č. 43292, datum zápisu 22.02.1996.
2. Kupující
Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel.
Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění kupní Smlouvy s Prodávajícím
nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného
výkonu svého povolání. Spotřebitel při zahájení obchodních vztahů předává Prodávajícímu
pouze své kontaktní údaje, nutné pro bezproblémové vyřízení objednávky, popřípadě údaje,
které chce mít uvedeny na nákupních dokladech.
Právní vztahy Prodávajícího se spotřebitelem výslovně neupravené těmito VOP se řídí
příslušnými ustanoveními zák. č. 40/1964 Sb., občanský zákoník a zák. č. 634/1992 Sb.,
o ochraně spotřebitele, oba v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Podnikatelem se rozumí:
osoba zapsaná v obchodním rejstříku (především obchodní společnosti),
osoba, která podniká na základě živnostenského oprávnění (živnostník zapsanýv živnostenském rejstříku),
osoba, která podniká na základě jiného než živnostenského oprávnění podle zvláštních
předpisů (sem patří např. svobodná povolání jako advokacie apod.), a
osoba, která provozuje zemědělskou výrobu a je zapsána do evidence podle zvláštního
předpisu.
Právní vztahy Prodávajícího s Kupujícím, který je podnikatel, výslovně neupravené těmito
VOP ani Smlouvou mezi Prodávajícím a Kupujícím se řídí příslušnými ustanoveními zák.
č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění, jakož i předpisy souvisejícími.
Individuální Smlouva Prodávajícího s Kupujícím je nadřazena obchodním podmínkám.
3. Spotřebitelská Smlouva
Smlouva kupní, o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními
stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně dodavatel, resp. Prodávající.

3. Zpracování osobních údajů
Veškeré nakládání s osobními údaji Kupujících se řídí zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů ve znění pozdějších předpisů a ostatními právními předpisy platnými na území
ČR. Kupující svým svobodným rozhodnutím (stiskem tlačítka DOKONČIT OBJEDNÁVKU
) dává najevo, že si je vědom všech výše uvedených skutečností a souhlasí s dalším
zpracováním svých osobních údajů pro účely obchodní činnosti provozovatele tohoto eshopu.
Poskytnutí osobních údajů je dobrovolné, máte právo na přístup k údajům a náleží
Vám ochrana práv v rozsahu stanoveném zákonem. Tento souhlas můžete kdykoli písemně
odvolat. Osobní údaje budou plně zabezpečeny proti zneužití. Data budou uchovávána
a nebudou sdílena s aplikacemi třetích osob.
Kupující poskytnutím uvedených osobních údajů a odkliknutím potvrzující ikony dobrovolně
souhlasí s tím, aby údaje poskytnuté v rozsahu, které v konkrétním případě vyplnil či které byly
o něm získány na základě uzavřené kupní Smlouvy či v rámci prohlížení internetových stránek
provozovatele, byly zpracovány Provozovatelem a Prodávajícím, jejíž údaje jsou uvedeny
v Preambuli těchto podmínek, jakožto správcem za účelem nabízení služeb a produktů správce,
zasílání informací o činnosti správce, a to i elektronickými prostředky (zejména e-mail,
SMS zprávy, telemarketing) dle zákona č. 480/2004 Sb., na dobu do odvolání tohoto souhlasu
( např. zasláním libovolné zprávy na email: nove.wellness@seznam.cz). Zpracováním výše
uvedených osobních údajů může správce pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
Správce tímto informuje subjekt údajů a poskytuje mu výslovné poučení o právech
vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, tj. zejména o tom,
že poskytnutí osobních údajů správci je dobrovolné, že subjekt údajů má právo k jejich
přístupu, má právo výše uvedený souhlas kdykoliv písemně odvolat na adrese správce a dále
má právo v případě porušení svých práv obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů
a požadovat odpovídající nápravu, kterou je např. zdržení se takového jednání správcem,
odstranění vzniklého stavu, poskytnutí omluvy, provedení opravy či doplnění, zablokování,
likvidace osobních údajů, zaplacení peněžité náhrady, jakož i využití dalších práv vyplývajících
z § 11 a 21 tohoto zákona. Pokud si Kupující přeje opravit osobní údaje, které
o něm Provozovatel nebo Prodávající zpracovává, může jej o to požádat na emailové adrese
reconnect@protiunave.cz nebo na výše uvedené poštovní adrese Provozovatele nebo
Prodávajícího.

4. Objednávka a uzavření Smlouvy
Objednávku je Kupující oprávněn zaslat Prodávajícímu pouze skrze objednávkový systém
eshopu.
Návrhem k uzavření kupní Smlouvy je umístění nabízeného zboží Prodávajícím na stránky,
kupní Smlouva vzniká odesláním objednávky Kupujícím spotřebitelem a přijetím objednávky
Prodávajícím. Toto přijetí Prodávající neprodleně potvrdí Kupujícímu informativním emailem
na zadaný email, na vznik Smlouvy však toto potvrzení nemá vliv. Vzniklou Smlouvu (včetně
dohodnuté ceny) lze měnit nebo rušit pouze na základě dohody stran nebo na základě
zákonných důvodů.
Tyto VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce, přičemž kupní smlouvu je možné uzavřít též pouze
v jazyce českém. Spotřebitel, který má trvalé bydliště v členském státě Evropské unie
mimo území České republiky, popř. který je občanem členského státu Evropské unie
mimo území České republiky, potvrzením objednávky souhlasí s uzavřením kupní smlouvy
v českém jazyce. Po uzavření kupní smlouvy není možné zjišťovat, zda při zpracování
dat před podáním objednávky vznikly chyby, případně tyto chyby opravovat. Uzavřená kupní
smlouva je Prodávajícím archivována a je po vyžádání Kupujícímu přístupná ve lhůtě
1. let ode dne jejího podpisu.

5. Cena a platba
Nabídka s ceny uváděné na eshopu prodejce jsou smluvní, konečné, vždy aktuální a platné,
a to po dobu, kdy jsou takto Prodávajícím v internetovém obchodě nabízeny. Náklady
na dopravu jsou uvedeny v části "Dodací lhůta a podmínky dodání". Náklady na použití
komunikačních prostředků na dálku nese Kupující. Konečná kalkulovaná cena po vyplnění
objednávkového formuláře je již uvedena i včetně dopravného. Jako cena při uzavření Smlouvy
mezi prodávajícím a kupujícím platí cena uvedená u zboží v době objednávání zboží kupujícím.
Daňový doklad na základě kupní Smlouvy mezi Prodávajícím a Kupujícím slouží zároveň i jako
dodací list. Kupující může zboží převzít zásadně až po jeho úplném uhrazení, pokud není toto
dohodnuto jinak.
V případě, kdy Kupující provede úhradu a Prodávající posléze není schopen zajistit dodání
zboží, vrátí Prodávající neprodleně plnění Kupujícímu dohodnutým způsobem. Lhůta k vrácení
vynaložených prostředků je závislá na zvoleném způsobu jejich vrácení, nesmí však překročit
dobu 30 dní od okamžiku, kdy tato nemožnost vznikla.
Zboží zůstává do úplného zaplacení majetkem prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující platební podmínky:
Hotově
Dobírkou
Převodem na účet
Kartou online

6. Dodací lhůta a podmínky dodání
Prodávající splní dodávku zboží předáním tohoto zboží kupujícímu, nebo předáním zboží
prvnímu dopravci, tím také přechází na Kupujícího nebezpečí škody na věci. Dostupnost
produktu je uvedena vždy v detailu tohoto produktu. Dodací lhůta je závislá na dostupnosti
produktu, platebních podmínkách a podmínkách dodání, a činí maximálně 7 dnů. V běžných
případech zboží expedujeme do 2 pracovních dní od uhrazení plné výše kupní ceny. Konečný
termín dodání je vždy uveden v emailu, jímž se potvrzuje objednávka. Součástí dodávky není
instalace zakoupeného zboží.Společně se zásilkou obdrží Kupující daňový doklad/fakturu.
Dodací lhůta začíná u zboží, které bude Kupujícím placeno při převzetí, tj. na dobírku, běžet
dnem platného uzavření kupní Smlouvy dle článku IV. těchto VOP. V případě, že Kupující zvolil
jinou variantu úhrady než zaplacení zboží při jeho převzetí, začíná dodací lhůta běžet
až od úplného zaplacení kupní ceny, tj. od připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
Prodávající akceptuje následující dodací podmínky:
Ulozenka.cz
Osobní odběr
V případě výměny zboží ve lhůtě 14-ti dnů od zakoupení zboží jsou Kupujícímu účtovány
náklady na poštovné, a to při každém jednotlivém zaslání zboží směrem ke Kupujícímu.
V případě vrácení zboží Kupujícím Prodávajícímu do 14-ti dnů hradí náklady na poštovné
Kupující.V případě objednávky zboží v hodnotě nad 25000,- Kč nese náklady na dopravu a platbu
Prodávající.


7. Záruční podmínky

Informace o záruce

Společnost Big Green Egg (BGE) byla prvním výrobcem keramických grilů na světě, který si natolik stojí za svými výrobky, že na ně nabízí za níže uvedených podmínek omezenou doživotní záruku a činí tak již přes dvacet let! Dnes je každý Big Green Egg zkontrolován a certifikován jako produkt nejvyšší kvality v této kategorii výrobků. Společnost Big Green Egg léta nabízí ve své kategorii nejlepší zákaznický servis a garanční podporu prodejcům BGE, tj. prodejcům Jedinečného zážitku z vaření!

PODMÍNKY A OMEZENÍ DOŽIVOTNÍ ZÁRUKY BIG GREEN EGG

1. BIG GREEN EGG: ke všem modelům-velikostem Big Green Egg se vztahuje limitovaná doživotní záruka na materiál a zpracování všech keramických komponent Big Green Egg (tzn.: spodní glazovaná část, vrchní glazovaná část, tj. víko, keramická glazovaná poklička, fire box-spodní vnitřní ohnišťová vložka, fire ring- horní vnitřní vložka, na které leží grilovací rošt). Tato záruka náleží původnímu kupujícímu nebo majiteli, který koupil BGE od autorizovaného dealera a registroval svou Záruku požadovaným způsobem. Tato Záruka je v platnosti po dobu, po kterou první kupující vlastní BGE, pro každý z výše popsaných keramických komponentů BGE (tzn. do konce jeho života případně do zcizení - převodu BGE na jiného vlastníka). Nevztahuje se na ostatní kovové, plastové nebo dřevěné součásti, na příslušenství včetně filcového těsnění, na které v ČR platí dvouletá lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění, která je u některého příslušenství výrobcem dobrovolně prodloužena, Uvedená limitovaná doživotní záruka je nadstavbou a neovlivňuje vaše zákonem daná práva.

2. KERAMICKÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ: Big Green Egg poskytuje omezenou tříletou (3) záruku původnímu kupujícímu pro značkový Pizza stojan (convEGGtor - dříve nazývaný Plate Setter) a Pizza/pečící kámen. Tato keramická příslušenství nejsou kryta zárukou pro případ mechanického poškození jako upadnutí apod., špatné zacházení a nesprávné použití.

3. KOVOVÉ SOUČÁSTI: kov, nerezová ocel, litinové součásti BGE (zahrnuje kovové obruče, zadní pant s pružinami, litinový regulační komínek, nerezový či porcelánem potažený rošt, litinový rošt v ohništi a popelníková dvířka) mají omezenou pětiletou (5) záruku pro původního kupujícího. Tato záruka neplatí v případě mechanického poškození a / nebo nesprávného užívání, stejně tak při profesionálním (komerčním) intenzivním užívání (případy uvolnění pružinového mechanismu apod.).

Výrobce Big Green Egg má maximální snahu používat materiály odolné rzi a na povrch kovových součástí užívá nátěrové hmoty, které bez problému snášejí vysoký žár. Přesto kovové materiály a ochranné nátěry mohou být poškozeny poškrábáním povrchu nebo vystavením látkám a podmínkám, které jsou mimo kontrolu výrobce BGE. Mezi jinými může jít o chlór, průmyslové výpary, chemikálie, extrémní vlhkost, kyselé deště, hnojiva, pesticidy, soli patří mezi látky, které mohou působit rezavění a leptat lak a povrchovou úpravu nátěrů kovů. Z těchto důvodů omezená pětiletá záruka na kov, nerezovou ocel a litinové součásti BGE nezahrnuje rez, oxidaci, blednutí nebo jiné vady vzhledu, ledaže by to vedlo ke ztrátě strukturální (konstrukční) celistvosti (např. prorezavění) nebo by to vedlo k funkčním závadám těchto součástí BGE.

4. DŘEVĚNÉ SOUČÁSTI: na dřevěné součásti včetně odkládacích desek-Křídel (EGG Mates), madla a dřevěných stolů se pro spotřebitele uplatňuje zákonem stanovená dvouletá lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. U dřevěných součástí se práva z vadného plnění nevztahují na vady vzniklé opotřebováním, nesprávným zacházením, běžným popraskáním vzniklým působením počasí apod. (např. praskliny spojů, škrábance...)

POZOR! Neumísťujte BGE přímo na nebo do blízkosti hořlavého povrchu, desky stolu, povrchu teras a podlah nebo jiného povrchu, který není odolný vysokým teplotám, bez použití BGE kovového pojízdného stojanu či stojanu do stolu nebo bez použití jiné ohnivzdorné bariéry jako např. 5 cm vysoká betonová dlaždice pod BGE, jelikož by to zrušilo platnost Záruky a společnost BGE výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za přímé, nepřímé, doprovodné nebo následné škody, které by toho mohly být důsledkem. Viz "Getting Started" a "Safety Tips" na BigGreenEgg.com nebo: "Gratulujeme......! a "Bezpečnostní tipy" na www.gril-pec.cz

5. VENKOVNÍ TEPLOMĚR A TĚSNĚNÍ: na těsnění a venkovní teploměr výrobce poskytuje jednoletou záruku, v ČR se pro spotřebitele uplatňuje zákonem stanovená dvouletá lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění za podmínek stanovených zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, a to při běžném a řádném užívání. Práva z vadného plnění se neuplatní u vad vzniklých opotřebováním nebo nevhodným či nadměrným užíváním - zejména jde o příliš vysoké teploty až tzv. přetopení BGE, zničení venkovního teploměru deštěm při absenci zakrytí BGE apod.

6. RŮZNÉ: Ostatní BGE součásti nebo příslušenství BGE, zakoupené u autorizovaného prodejce s sebou mohou nést různé záruční doby - podívejte se, prosím, na jednotlivé položky pro detaily.

7. NA CO SE ZÁRUKA NEVZTAHUJE: shora uvedené záruky jsou založeny na běžném a rozumném domácím použití, obsluze a údržbě BGE. Komerční použití a související aplikace jsou výrobcem Big Green Egg vyloučeny z pokrytí shora vymezené záruky; v případě komerčního využití je poskytována limitovaná záruka 6 měsíců, není-li shora či dále vysloveně stanoveno jinak.

Záruka se nevztahuje na jakékoli náhodné nebo neúmyslné poškození nebo rozbití nebo na škodu způsobenou dopravou, pádem, nesprávným sestavením, nesprávným umístěním, snahou postavit BGE na něco jiného než na schválený BGE stojan nebo pevný, nehořlavý povrch, komerčním využitím, úpravou, přestavbou, nedbalostí, zneužitím, nesprávnou péčí - údržbou, nebezpečím na vozovce, běžným opotřebením nebo přírodní katastrofou. Záruka se nevztahuje na poškrábání, promáčknutí, odštípnutí, popraskání, vystoupení nebo drobné kosmetické praskliny vnější glazury, které nemají vliv na užitné vlastnosti a výkon BGE.

Záruka poskytovaná výrobcem se nevztahuje na Big Green Egg a související BGE produkty zakoupené od neautorizovaných prodejců, neoprávněných třetích stran nebo prostřednictvím neoprávněných maloobchodních kanálů jako jsou např. slevové kluby a diskontní prodejny.

UPOZORNĚNÍ: Když spotřebitel kupuje z neautorizovaného zdroje (i když jde o běžného státem registrovaného maloobchodního prodejce) produkty Big Green Egg v originálních krabicích s logem výrobce Big Green Egg a s čistými nevyplněnými záručními listy (ale jde o neautorizovaného prodejce), pak tento spotřebitel kupuje podle právní definice použité zboží, resp. zboží z druhé ruky. Když někdo kupuje od neautorizovaného malo/velkoobchodníka nebo z neautorizovaného on-line obchodu produkt Big Green Egg, tak ho vždy kupuje bez záruk výrobce Big Green Egg, a to bez ohledu na jakékoli prohlášení a tvrzení prodejce. Tímto právně definovaným pravidlem se stejně jako výrobce Big Green Egg řídí mnoho světových značek a firem.

8. ZÁRUČNÍ DOBA: Záruční doba začíná v den zakoupení Big Green Egg u autorizovaného prodejce, když BGE koupené od autorizovaného prodejce je registrováno prostřednictvím https://biggreenegg.eu původním kupujícím nebo vlastníkem, tak jak je požadováno touto Zárukou. Jestliže nemůžete registrovat vaše BGE na webových stránkách, obraťte se na svého autorizovaného prodejce, aby Vám s registrací pomohl. Pro uplatnění reklamace bude požadován platný doklad (faktura) o nákupu od autorizovaného prodejce.

Pozn.: Podmínka bodu 8. byla dosud platná v USA, v Evropě se registrace u BigGreenEgg.com nepraktikovala. V 08/2013 začíná registrace u BigGreenEgg.eu. Podrobnosti pro nové majitele BGE jsou uvedeny v manuálu, který je součástí dodání nových BGE. K dnešnímu dni (15.06.2017) není registrace na www.biggreenegg.eu povinná, ale určitě doporučená. Všichni majitelé nechť si rozhodně dobře uchovají své faktury, které slouží jako podklad k případné reklamaci dle těchto záručních podmínek.

9. CO ZÁRUKA POKRÝVÁ: originální BGE díly, u kterých byly zjištěny vady materiálu nebo zpracování a na něž se vztahuje platná a registrovaná záruka, budou vyměněny nebo opraveny ve smyslu záručních podmínek výrobce na základě posouzení společností Big Green Egg (prostřednictvím autorizovaného prodejce) v souladu s podmínkami této záruky.

10. POSTUP PŘI REKLAMACI: Pro záruční podporu se obraťte na autorizovaného prodejce, od kterého jste výrobek Big Green Egg zakoupili. Nebo můžete kontaktovat jakéhokoli autorizovaného US prodejce, pokud bylo BGE zakoupeno v USA.

Pro BGE zakoupené v zemích mimo Spojené státy jsou reklamace řešeny autorizovaným prodejcem, od kterého jste Big Green Egg zakoupili, případně distributorem v zemi nákupu-nutno předložit doklad o nákupu. Podívejte se, prosím, na INTERNATIONAL (mezinárodní) sekci na stránkách BGE https://biggreenegg.com, resp. na https://biggreenegg.eu a vyhledejte příslušného autorizovaného BGE distributora v konkrétním regionu. Záruka musí být uplatněna prostřednictvím autorizovaného prodejce nebo distributora v původní zemi nákupu.

Nepřepravujte nebo neposílejte poštou žádné komponenty pro reklamaci před kontaktováním autorizovaného prodejce nebo distributora, protože v některých případech by nemusela být reklamovaná část navrácena.

11. VYŽADOVANÉ INFORMACE A DOKUMENTY PRO REKLAMACI: Doklad o koupi (faktura) s datem nákupu a jménem autorizovaného prodejce, od kterého byl zakoupen Big Green Egg nebo jiný výrobek BGE musí být k reklamaci předložen spolu s přesným popisem problému nebo vadné části. Pro účely záruky, resp. uplatnění odpovědnosti za vady, je kupujícím osoba, jejíž jméno je uvedeno na dokladu o koupi. Ta samá osoba by mělazaregistrovat svůj BGE.

12. DOPRAVA A DODÁNÍ: společnost BGE není odpovědná za dopravu, poštovné, práci, balné, vývozní/dovozní cla a poplatky, DPH nebo jakékoli poplatky související s uplatňováním jakýchkoli záručních nároků, servisu, opravy nebo vrácení, pokud to není výrobcem BGE písemně uznáno.

13. ZTRÁTA ZÁRUKY: Svévolné změny nebo úpravy BGE povedou ke zrušení záruky. To zahrnuje vrtání otvorů nebo jakékoli jiné poškozování kterékoliv z částí BGE; použití vnitřních částí jiných než originálních BGE nebo používání vnitřních částí jiným způsobem, než jak je určeno výrobcem. Úpravou nebo nahrazením jakékoli vnitřní části, včetně roštu v ohništi a ohnišťového prstence, záruka zaniká a BGE výslovně odmítá jakoukoli odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné nebo následné škody, které se mohou vyskytnout. Lití tekutých podpalovačů nebo jakýchkoli hořlavých směsí na nebo do BGE povede ke zrušení záruky. Tato praxe je nebezpečná a může způsobit poškození nebo zranění. Viz. Bezpečnostní typy na biggreenegg.com/biggreenegg.eu. nebo www.gril-pec.cz.

14. ZPOŽDĚNÍ NEBO NEPLNĚNÍ: Výrobce BGE nenese zodpovědnost za jakékoli zpoždění při vyřízení reklamace v důsledku jakékoli události nebo nepředvídatelných okolností, které jsou mimo vliv výrobce BGE, a to bez omezení včetně vyšší moci, války, vládních omezení, stávky, požáru, povodně, dopravního zpoždění nebo snížení dodávek materiálů dodavateli.

15. OMEZENÍ: Tato záruka poskytovaná výrobcem je nepřenosná. Výrobce Big Green Egg neposkytuje žádné další záruky, výslovné nebo odvozené, pokud tyto nejsou výslovně uvedené v této záruce nebo pokud tyto není výrobce povinen poskytovat v rámci místních zákonných práv, která se liší stát od státu. Výrobce Big Green Egg neopravňuje žádnou třetí osobu nebo svého zástupce (distributor, autorizovaný prodejce) přebírat jakékoli další závazky nebo odpovědnost v souvislosti s prodejem BGE. Záruky, ať již písemné, ústní, vyjádřené nebo předpokládané, neexistují ve vztahu k osobám, které získají výrobek BGE z jiného zdroje, než z autorizované sítě výrobce Big Green Egg nebo prostřednictvím Big Green Egg autorizované propagační akce. Jinými slovy řečeno se tato záruka vztahuje pouze na originální Big Green Egg zboží zakoupené u autorizovaného prodejce a řádně zaregistrované, jak je uvedeno výše.

Nákup a / nebo příjem dodávky jakéhokoli výrobku BGE od neautorizovaných prodejců nebo neautorizovaného on-line prodejce povede ke zrušení záruky takto koupeného značkového výrobku Big Green Egg, nakolik se má za to, že se jedná o již použité zboží z druhé ruky. Produkty BGE se neprodávají v diskontních klubech, diskontních řetězcích, neautorizovaných on-line nebo přes e-commerce obchody, slevové portály atd. a na výrobek zakoupený od takového prodejce se záruka v rozsahu shora uvedeném nevztahuje. Autorizovaného prodejce je možné si ověřit na webových stránkách https://biggreenegg.eu nebo www.gril-pec.cz.

16. POVINNOSTI VÝROBCE BIG GREEN EGG: Oprava, výměna nebo dodání reklamovaných částí, a to způsobem a za dobu stanovenou podle těchto záručních podmínek je považováno za splnění veškerých závazků výrobce Big Green Egg plynoucích z poskytnutých záruk. Kupující má nárok na odškodnění v případě, že dojde k porušení poskytnutých záruk výrobcem Big Green Egg, a to formou opravy, výměny reklamovaného komponentu, přičemž náklady spojené s uplatněním záruky, s demontáží nebo montáží reklamované části či komponentu BGE jsou nákladem kupujícího.

17. OMEZENÍ: V MAXIMÁLNÍM ROZSAHU DANÉM ZÁKONEM, VYJÁDŘENÝCH NEBO MLČKY PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK, VČETNĚ ZÁRUKY PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO URČITÝ ÚČEL, NESMÍ PŘESAHOVAT TYTO ZÁRUKY. ODPOVĚDNOST VÝROBCE BIG GREEN EGG ZA NÁHODNÉ, SPECIÁLNÍ A NÁSLEDNÉ ŠKODY JE VYLOUČENA.

Některé státy a/nebo země nedovolují vyloučení nebo omezení náhodných nebo následných škod, takže výše uvedená omezení nebo výjimky se na vás nemusí vztahovat.

18. REGISTRACE ZÁRUKY: Registrace záruky pro státy EU je k dispozici na webové adrese https://biggreenegg.eu. - viz manuál, který je od léta 2014 součástí každé dodávky BGE. V Evropě dosud neplatí plánovaná povinnost elektronické registrace BGE zakoupeného u autorizovaného prodejce a to, že její nedodržení vede ke ztrátě záruky. Registrace může být provedena jinou formou, např. zasláním tiskopisu na adresu distributora BGE. VŽDY UCHOVEJTE SVOU FAKTURU (zejména pokud k nákupu došlo v době, kdy elektronická registrace ještě nebyla striktně požadována).

Při nákupu v USA: registrace záruky je k dispozici na adrese www.biggreenegg.com

Záruky, jak jsou uvedeny v tomto dokumentu, obsahují všechna vaše specifická zákonná práva v rámci výrobcem Big Green Egg poskytované omezené doživotní záruky. Nicméně můžete mít další práva v rámci zákonem stanovených předpisů na ochranu spotřebitele, které se mohou v jednotlivých státech EU vzájemně odlišovat.

19. NADPISY: Nadpisy jednotlivých článků použité v těchto záručních podmínkách daných výrobcem Big Green Egg jsou pouze pro informaci o obsahu článku, nezakládají žádná práva či povinnosti plynoucí z uvedených záruk a nesmí měnit jejich podmínky.

Děkujeme, že jste si vybrali Big Green Egg - originální keramický sporák! Víme, že vás nadchnou jeho neomezené kulinářské možnosti a my jsme tu společně s naší autorizovanou obchodní sítí, abychom vám poskytovali bezkonkurenční zákaznický servis a záruční podporu.

8. Ukončení Smlouvy
Vzhledem k charakteru uzavření kupní Smlouvy prostřednictvím komunikace na dálku,
má Kupující, který je spotřebitelem, právo odstoupit od této Smlouvy bez jakékoli sankce
ve lhůtě 14-ti dnů od převzetí zboží. Dále má Kupující, který je spotřebitelem právo odstoupit
od Smlouvy v souladu s ust. § 53 odst. 7 a 8 zákona č. 40/164 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů. Výše uvedené se nevztahuje na Kupujícího, který je podnikatelem
a uzavírá kupní Smlouvu v souvislosti se svou podnikatelskou činností. V případě výše
uvedeného odstoupení od smlouvy bude Prodávajícím zaslána kupní cena na bankovní účet
Kupujícího, který za tímto účelem Kupující Prodávajícímu sdělí.
Prodávající má právo odstoupit od Smlouvy v případě, kdy Kupující neuhradí plnou výši kuní
ceny ve lhůtě 30-ti dnů ode dne uzavření kupní Smlouvy.

9. Závěrečná ustanovení
Kupující umožní Prodávajícímu plnění povinností v souladu se Nabídkou/Smlouvou, k čemuž
vyvine veškerou potřebnou součinnost.
Kupující se zavazuje uhradit veškeré náklady vzniklé Prodávajícímu rozesíláním upomínek
a náklady spojené s vymáháním případných pohledávek.
Kupující bere na vědomí, že Prodávající je oprávněn postoupit svou pohledávku ze Smlouvy
na třetí osobu.
Kupující bude neprodleně informovat Prodávajícího o změně svých identifikačních údajů,
a to nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne, kdy taková změna nastala.
Strany se zavazují, že vynaloží maximální úsilí na smírné řešení veškerých sporů vzešlých
ze Smlouvy a/nebo VOP nebo v souvislosti s nimi.
Vzájemný závazkový vztah smluvních stran se řídí právním řádem České republiky, zejména
zákonem č. 40/1964 Sb., občanským zákoníkem, v platném znění. Pro účely kontraktace
s mezinárodním prvkem tímto v souladu s čl. III. nařízení č. 593/2008 o právu rozhodném
pro smluvní závazkové vztahy, přijatého Evropským parlamentem a Radou Evropské unie
dne 17. června 2008 (dále jen "Řím I"), že zvolily rozhodným právem pro kupní Smlouvu a tyto
VOP právo české, a to s vyloučením použití "Úmluvy OSN o smlouvách o mezinárodní koupi
zboží". Touto volbou není dotčen čl. VI Řím I, týkající se spotřebitelských smluv.
V případě, že kterékoliv ustanovení Smlouvy a/nebo VOP je nebo se stane či bude shledáno
neplatným nebo nevymahatelným, neovlivní to (v nejvyšším rozsahu povoleném právními
předpisy) platnost a vymahatelnost zbývajících ustanovení Smlouvy a/nebo VOP. Smluvní
strany se v takových případech zavazují nahradit neplatné či nevymahatelné ustanovení
ustanovením platným a vymahatelným, které bude mít do nejvyšší míry stejný a právními
předpisy přípustný význam a účinek, jako byl záměr ustanovení, jež má být nahrazeno.
Z právní opatrnosti tímto smluvní strany prohlašují, pro případy kontraktace s mezinárodnímprvkem pro jakékoliv případy sporů (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc
rozhodce a/nebo v souvislosti s nimi) či po případy, v nichž by bylo pravomocným rozhodnutím
soudu shledáno, že zde není dána pravomoc rozhodce dle tohoto článku VOP, že v souladu s čl.
23 Nařízení Rady (ES) č. 44/2001 ze dne 22. prosince 2000, o příslušnosti a uznávání a výkonu
soudních rozhodnutí v občanských a obchodních věcech, sjednávající výlučnou příslušnost
městského soudu v Praze pro rozhodování veškerých budoucích sporů ze Smlouvy a/nebo
VOP a/nebo v souvislosti s nimi. Taktéž smluvní strany tímto zakládají pro veškeré spory
v souvislosti se Smlouvou a VOP (s výjimkou sporů u nichž je dána výlučná pravomoc rozhodce
a/nebo v souvislosti s nimi) výlučnou pravomoc městského soudu v Praze.

Tyto VOP nabývají platnosti a účinnosti dne 3.4.2017. Tyto VOP je Prodávající oprávněn kdykoliv změnit.
VOP pak pozbývají platnosti a účinnosti dnem nabytí účinnosti VOP pozdějších.